Regulamin sprzedaży materacy w tanie.to:


§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży materacy przez sklep internetowy tanie.to, zwanego dalej "Sprzedawcą".
Sklep internetowy jest prowadzony przez ADAMS GROUP MARIUSZ ADAMSKI z siedzibą pod adresem Ligota 59b, 63-507 Kobyla Góra, nr NIP 5140284879, nr REGON 301801431 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
Klientem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale zdolna do wejścia w stosunek prawny.

§2 Zamówienia

Zamówienia na materace można składać poprzez stronę internetową sklepu tanie.to.
Składając zamówienie, Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane kontaktowe oraz adresowe.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją o kosztach i terminie dostawy.
Zamówienia są realizowane w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia.

§3 Ceny i płatności

Ceny materacy podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
Klient może dokonywać płatności za zamówione materace przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub za pomocą innych dostępnych w sklepie metod płatności.
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, zamówienie zostanie zrealizowane.

§4 Dostawa

Koszty dostawy są ustalane podczas składania zamówienia i zależą od wybranej formy dostawy oraz miejsca docelowego.
Dostawa materacy odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane siłami wyższymi lub innymi nieprzewidywalnymi okolicznościami.

§5 Wymiana

Materace podlegają wymianie tylko raz w ciągu 90 dni od daty zakupu towaru na koszt Sprzedawcy.
Po upływie 90 dni od dostarczenia produktu nie oferujemy usługi wymiany, jedynie zwrot.
Wymianie nie podlegają produkty zabrudzone, uszkodzone, zamoczone lub posiadające inne wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
Jeśli chcesz dokonać wymiany, skontaktuj się z BOK w celu ustalenia szczegółów.

§6 Reklamacje

Klient ma prawo reklamować materace w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.
Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail kontakt@tanie.to korzystając z formularza zwrotu dostępnego tutaj https://marketing.adamsgroup.pl/formularz_zwrotu_reklamacji_wymiany.pdf
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o wyniku postępowania.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

Zakupiony produkt można zwrócić w ciągu 30 dni od dnia dostawy bez podania przyczyny na adres:
Adams Group Mariusz Adamski
Ligota 59b
63-507 Kobyla Góra
z dopiskiem ZWROT na opakowaniu oraz formularzem zwrotu dostępnym https://marketing.adamsgroup.pl/formularz_zwrotu_reklamacji_wymiany.pdf
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Zwrotowi nie podlegają produkty zabrudzone, uszkodzone, zamoczone lub posiadające inne wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
Materac, który podlega zwrotowi, musi być odpowiednio zabezpieczony folią do transportu tak, aby nie uległ uszkodzeniu lub zabrudzeniu.
Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu kompletu dokumentów i dostarczeniu nieuszkodzonego produktu na wskazany adres.

§8 Ogólne warunki gwarancji materacy

1. Towar sprzedawany w Sklepie jest objęty gwarancją producenta.
2. Instrukcja użytkowania materacy znajduje się tutaj: instrukcję użytkowania https://marketing.adamsgroup.pl/manual_materace.html
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego wraz ze zdjęciami reklamowanego produktu na adres e-mail: kontakt@tanie.to.
4. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe na skutek:
niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu,
napraw dokonywanych we własnym zakresie przez kupującego.
5. Ochronie gwarancyjnej nie podlegają elementy podlegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji.
6. Samodzielna ingerencja w strukturę wkładu materaca powoduje utratę praw gwarancyjnych.

§9 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu nowej wersji regulaminu na stronie internetowej sklepu.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Ewentualne spory wynikłe z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.