Regulamin „24H”

-

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Gwarancja

§ 11 Dane osobowe

§ 12 Zastrzeżenia

-

§ 1 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący - każdy podmiot

kupujący w Sklepie.

Regulamin 24 h – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy tanie.to prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://tanie.to

Sprzedawca - ADAMS GROUP MARIUSZ ADAMSKI z siedzibą pod adresem Ligota 59b, 63-507 Kobyla

Góra, nr NIP 5140284879, nr REGON 301801431 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s.

gospodarki.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby

środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia

i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków

Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, w koszyku

istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa zwana także Towarem będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

-

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

1. Adres e-mail: kontakt@tanie.to

2. Telefon: +48 799366444

-

§ 3 Zakupy w Sklepie

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja

jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Zamówienie produktu możliwe jest wyłącznie internetowo za pomocą strony https://tanie.to/

i formularza zamówienia.

3. Dla produktów oznaczonych „24H”– wysyłka będzie realizowana w terminie 24h od daty

zakupu w dni robocze. Z zastrzeżeniem: zakup zrealizowany do godziny 09.00 – wysyłka

realizowana będzie tego samego dnia roboczego. Zakup zrealizowany po godzinie 09.00 –

wysyłka następnego dnia roboczego. Zakup zrealizowany w dzień wolny – realizowany będzie

w kolejnym dniu roboczym. Jako datę zakupu przyjmuje się potwierdzenie dokonania

płatności. Wysyłka produktów realizowana jest na terenie Polski.

4. Ceny wszystkich produktów widocznych na stronach Sklepu internetowego https://tanie.to/

są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen i informacji o produktach oraz usługach

prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Sprzedający informuje, że nie stosuje

narzędzi polegających na indywidualnym dostosowaniu ceny dla danego Klienta na podstawie

zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania zachowań Klientów.

6. Koszt dostawy za meble w ofercie „24h” – podany jest przy każdej aukcji i dotyczy zakupu 1

sztuki produktu. Każdy kolejny produktu płatny jest dodatkowo.

7. W ofercie „24h” nie oferujemy opcji wniesienia produktu i jego montażu.

-

§ 5 Płatności

1. Metoda płatności: w ofercie 24h – dostępnymi formami płatności są:

Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności

imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Twisto, Alior-

Raty, Mbank-Raty, PayPo, Przelewy24

-

§ 6 Realizacja zamówienia

1. Sprzedający ma obowiązek sprzedawać produkt bez wad. Ewentualne wady produktu (w tym

stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane na stronie produktu.

2. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego https://tanie.to zdjęcia produktów mogą

odbiegać od rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu

komputerowego użytego przez Kupującego (ekrany różnych urządzeń mogą wyświetlać zdjęcia

w odmienny sposób) oraz m.in. z stosowania materiałów produkcyjnych z różnych dostaw i od

różnych producentów (kolory tkanin mogą nieznacznie różnić się między sobą).

3. Wspomniane powyżej różnice nie są podstawą do reklamacji produktu. W razie wątpliwości co

do wybranego koloru zachęcamy do kontaktu z infolinią.

4. Sprzedający zastrzega, że wymiary mebli wskazane na stronie Sklepu, są podane co do zasady

w centymetrach, z tolerancja ok+/- 2-3% z danego wymiaru. Drobne rozbieżności wymiarów

szczególnie mebli tapicerowanych nie są podstawą do reklamacji produktu.

5. Kupując przedmioty w sklepie, wyrażacie Państwo zgodę na otrzymanie e-paragonu.

-

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w

terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient

zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa

powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna

niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku

umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

c. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować

Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od

umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja

przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na

końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy w Sklepie:

https://tanie.to/info/zwrot-produktu.html

Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie

potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład

pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację

dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania z prawa do 30-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi

kupujący.

8. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie

otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych

kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy

zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku

nie później niż 30 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta

o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie

zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji w terminie do 14 dni.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do

czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

11. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Ligota 59B, 63-507 Ligota niezwłocznie, a w

każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o

odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed

upływem terminu 30 dni.

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego

w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

14. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą

Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej

wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru

w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

-

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do umowy:

a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia.

c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu.

f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy.

h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż

Konsument.

-

§ 9 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego

towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja

została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie

cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

d. Żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub

elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego

towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku

Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Ligota 59B, 63-507 Ligota.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej

warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2

Regulaminu.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta

rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,

do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o

rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

-

§ 10 Gwarancja

1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

-

§ 11 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze

Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji,

zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

o ochronie danych (RODO).

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka

prywatności zamieszczona w Sklepie.

-

§ 12 Zastrzeżenia

1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga

osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym

będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza

uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

5. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile

Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.